Új jelszó kérése
Hírek
2018.12.15
TOP termékek

Vásárlási feltételek

Dokumentum helye
Dokumentum helye
Dokumentum helye
Dokumentum helye
ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK

ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK

Adataikat a törvényi előírásoknak megfelelően kezeljük. Az Ön által megadott személyes információkat minden esetben csak saját részünkre, tisztességesen kezeljük, harmadik félnek nem adjuk ki, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy adatait a visszaélésektől megvédjük.

A Shoemaker Kft, a wwwglutenstopshop.hu domain alatt működő webshop üzemeltetője (továbbiakban: Adatkezelő) az online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli csak a személyes adataikat, megrendelések teljesítésének céljából, hírlevélre feliratkozók esetében hírlevél, információs levél küldése céljából és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeljük. A személyes adatok megadása minden esetben önkéntes. Azon vásárlók adatait, akik regisztráció nélkül vásárolnak a web-shopban, az Adatkezelő nem tárolja, és nem rögzíti. Adataikat semmilyen formában nem őrzi a web-shop rendszerében, csak és kizárólag a számla kiállításához és a csomag futárral történő kézbesítéséhez használja fel.

Vásárlóinkat biztosítjuk a felől, hogy adataikat semmilyen esetben nem szolgáltatjuk ki harmadik fél számára, kivételt képez ez alól a Trans O Flex (TOF székhely: 1239 Budapest, Európa út. 12, Cg. 01-09-980899) logisztikai partner, akinek a szállításhoz szükséges adatok megadása elengedhetetlen, úgy, mint név, cím, telefonszám. 

Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik az Adatkezelőt a tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett, aki a megkereső szerv részére - amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölte - a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat köteles rendelkezésre bocsátani.

Személyes adatnak minősül:

Személyes adatnak tekintendők az adott személyt azonosító adatok, úgymint név, születési név, anyja neve, születési hely/idő, lakcím, számlázási és szállítási címet, telefonszám, e-mail cím, bankkártya szám, személyi azonosító okmány száma és felhasználói név. Személyes adatokat akkor kérünk Öntől, ha részt akar venni ajánlatainkban (hírlevél) és programjainkon, vagy más módon közvetlenül juttat el hozzánk adatot (regisztráció, terméket vásárlás, bekapcsolódik az interaktív funkciók használatába).

Az Adatkezelő  a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel –, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, uniós jogi aktusokkal, valamint a reklámszabályozással, elektronikus kereskedelemre vonatkozó rendelkezésekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban kezeli.( http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.322945)(2016.09.22)

A személyes adatok az Adatkezelő  általi felvétele és kezelése egyes web-shop, vásárlások igénybevétele esetén jogszabályon – így az adózási és számviteli kötelezettségeket szabályozó 1995. évi CXVII., 2000. évi C. és 2003. évi XCII. törvényeken – alapul. Eltérő rendelkezés hiányában az adatkezelés a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul.

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a vásárló törlési kérelméig kerülnek rögzítésre. Az adatkezelés szigorúan a vásárlás teljesítéséig, az ezzel összefüggő e-mailes vagy telefonos kapcsolattartásig kerülnek felhasználásra.

Az adatkezelő a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kezeli a Felhasználó személyes adatait.

A web shopban történő vásárláshoz kapcsolódó minden felhasználói adatot és más, a vásárlással kapcsolatos információt az adatszolgáltató köteles megőrizni a Számviteli törvény betartása mellett.

A vásárló az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, törlését. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos további jogait és jogorvoslati lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

Módosítási, törlési szándékát írásban a zsuzsa@glutenstopshop.com email címen kérheti, melyet 10 munkanapon belül elvégezzük.

Személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest,

Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)

ADATKEZELŐ ADATAI:

Cégnév: Shoemaker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhely: 1174 Budapest Erdőkövesd utca 38

Adószáma: 13950486-2-42

Kereskedelmi tevékenység: 3909 (B)

Elérhetősége: zsuzsa@glutenstopshop.com

A honlap látogatása során az áruházi rendszer rögzíti a felhasználók IP címét, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét.

Az adatok rögzítésének elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget. A naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval az üzemeltető nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

A tárhely-szolgáltató neve: Unas Online Kft.

A tárhely-szolgáltató címe: 9400 Sopron, Major köz 2. I/15.

A tárhely-szolgáltató e-mail címe: unas@unas.hu

A tárhely-szolgáltató weboldala: www.unas.hu

 

A megrendeléssel kapcsolatos tájékoztatások:

A Shoemaker Kft. vásárlóit a pontos és gyors tájékoztatás érdekében a következő formában tájékoztathatja vagy keresheti fel egyeztetésre:

e-mail, telefon, vagy SMS segítségével. Amennyiben megadja mobil telefonszámát, külön kérésre Önt rendelése állapotáról SMS-ben is értesítjük (megjegyzésben szükséges kérni egyedi igényét).

Webáruház készítés